Sie sind hier

Guy Medinger

Walfer

61 Joer

Ingénieur-technicien
Walfer


Member vun der Verkéierskommissioun
Member vun der Nohaltegkeetskommissioun
Member vun der Chancegläichheetskommissioun
Member vun der Integratiounskommissioun
Member vum Conseil d'administration vun TeleWalfer
Member vum Comité vum SIT Walfer
Guide a Surveillant "Raschpëtzer"