Sie sind hier

Edmée Turmes-Wenkin

Walfer

61 Joer

Privatbeamtin
Helsem


Tresorière vun der DP Walfer
Member vun der Kulturkommissioun
Member vun der Kommissioun fir den drëtten Alter
Member vun Der Chancegläichheetskommissioun
Member vun der Schoulkommissioun
Member vum Comité vun der Chorale Sainte Cécile
Member vum Comité vun der Croix-Rouge, Sektioun Walfer