Sie sind hier

Laurent Schanck: Der Ëmwelt zu Léift

Walfer Journal Ëmwelt

Naturschutz an nohaltegt Handelen ass fir d’Walfer Gemeng scho laang eng Selbstverständlechkeet. Als Member vum Klimapakt a vum Klimabündnis, verzicht si och zënter Joren op Pestiziden bei der Fleeg vun de kommunale Gréngflächen. Am Kader vum Projet « Blummen ouni Pestiziden » keeft d’Gemeng och schonn eng Rei Jore Planzen, déi bei der Opzuucht ouni chemesch Mëttele behandelt goufen. Et gouf en Daachkadaster realiséiert an d’Diech vun der Walfer a Bäreler Schoul si mat enger Fotovoltaikanlag  bedeckt ginn.

 

«Wann ee wëll, dass d’Leit nohalteg handelen, da muss een als Gemeng mam gudde Beispill virgoen»
Laurent Schanck, Gemengeconseiller

 

D’Gemeng huet och als Zil deemnächst de Superdreckskëscht-Label fir all hir Gebaier ze kréien, woubäi der vill e schonn hunn. An de Kantinne vun de Walfer Schoule ginn niewent regionalen a saisonalen, och Fair-Trade Produiten ugebueden. Wëll d’Gemeng och aktiv un der Mobilité douce schafft, gouf eng Verkéiersetude gemaach. Eis Vëlosweeër ginn evaluéiert fir datt déi grouss an déi kleng Cyclisten ëmmer esou sécher wéi méiglech ënnerwee kënne sinn.

 

Français:

Par amour pour l’environnement

Agir de façon durable et respectueuse de l‘environnement est une évidence pour la Commune de Walferdange. Elle est non seulement membre du Pacte Climat, du « Klima-Bündnis », mais elle renonce également aux pesticides pour l’entretien des surfaces communales. Récemment la commune s’est dotée d’une voiture électrique et de vélos électriques. Elle a réalisé un cadastre du potentiel solaire des toits de la commune et a équipé l’école de Walferdange d’une installation photovoltaïque. Dans les écoles, les enfants peuvent manger local, de saison ainsi que des produits issus du commerce équitable. Pour promouvoir la mobilité douce, des études sur la circulation ainsi que sur l’état des pistes cyclables sont en cours d’être réalisées.

 

English:

Love your environment!

Acting in a sustainable and environmentally friendly way is self-evident for the Walferdange  commune. It is not only a member of the « Klimapakt » and « Klima-Bündnis », but also keeps clear from pesticides for the maintenance of communal areas. Recently, the commune has also bought an electric car and electric bicycles for their staff. Moreover, it has established a listing of the roofs suitable for solar energy usage and it has equipped two schools with a photovoltaic installation. In our schools, children can eat local, seasonal as well as fair trade products. In order to promote soft mobility, a traffic study as well as an evaluation of the existing bike paths have been mandated.