Sie sind hier

Guy Medinger: Modern Infrastrukture fir eng modern Gemeng

Walfer Journal Infrastrukturen

Et ass sécherlech kengem entgaangen, dass momentan e gréissere Chantier op der Haaptstrooss am Gaangen ass. Wéi bei jidderengem doheem, mussen déi al Infrastrukturen iergendwann erneiert ginn an duerch méi moderner ersat ginn. Bei der Kanalisatioun, de Gasleitungen an dem Niddregspannungsnetz vun der CREOS ass dat net anescht. Wéi de Staat decidéiert huet d’Haaptstrooss opzerappen, war et fir d’Gemeng kloer, dass si vun däer Geleenheet profitéiere géif fir och hir Waasserleitungen ze erneieren. Dat spuert net nëmme Geld, mä et ass och garantéiert, dass d’Strooss an Zukunft net nach eemol opgerappt muss ginn.

 

«Keen huet gäre Baustellen. Mä Walfer brauch modern Infrastrukture fir seng Bierger»
Guy Medinger, Member vun der Verkéierskommissioun

 

Momentan gëtt de Verkéier mat Luuchte geregelt, mä et wäerten och Phase ginn, wou de Verkéier, getrennt duerch eng Sécherheetsmauer, ouni Luuchten a béid Richtunge fuere wäert. Am Kader vun dësen Aarbechte kritt d’Haaptstrooss awer och en neie Look : den Trottoir gëtt méi breet gemaach a mat Beem zur Strooss hin ofgetrennt, d’Kräizung Richtung Steesel wäert mat roude Luuchten equipéiert ginn an d’Beliichtung op der Haaptstrooss gëtt duerch nei Luuchten, déi Energie spueren ersat. 

 

Français:

Renouvellement des infrastructures

Tout le monde s’est bien rendu compte : la route de Luxembourg est en chantier. En effet, il était temps de renouveler plusieurs infrastructures devenues vétustes. Ainsi, les réseaux de canalisation, les conduites de gaz et les lignes de basse tension vont tous être complètement remplacés. Pour la commune, il a été important de profiter de l’occasion des travaux envisagés par l’Etat pour également remplacer ses conduites d’eau et ainsi éviter de devoir rouvrir la chaussée dans les prochaines années. On profitera également de l‘occasion pour rafraîchir la route en agrandissant le trottoir, en réaménageant le carrefour route de Luxembourg/rue de Steinsel avec des feux de signalisation et en remplaçant l’éclairage public.

 

English:

Infrastructure Renewal

Everybody has noticed: the main street is under construction. Time has come to renew several infrastructures that have become obsolete. Thus  the piping networks, the gas pipes and the electrical power lines will all be completely replaced. When the state decided to open the road, the commune took the opportunity to replace its water pipes at the same time to avoid further works in the next few years. Simultaneously, the road will be refreshed by enlarging the sidewalk, by redeveloping the road crossing of Luxembourg / rue de Steinsel with traffic lights and by replacing the public lighting