Sie sind hier

Gigo Lamesch: Gutt Jugendaarbecht am Sport gëtt belount

Walfer Journal Sport

Eis Sportsveräiner sinn net nëmmen do, fir um héchsten Niveau Titelen ze gewannen, mä och fir eis Jugendlecher mam Sport a Kontakt ze bréngen. Dofir huet d’Gemeng 2016 decidéiert de Subside, deen d’Sportsveräiner fir hir Jugendaarbecht kréien, ëm 10% ze héijen.

 

«Dëse Subside wäert de Benevolat am Sport net ersetzen, mä et ass awer eng wuelverdéngten Unerkennung fir dat, wat eis Veräiner leeschten» 
Gigo Lamesch, Member vun der Sportskommissioun

 

Dëst Joer wäert de Fussballclub och en neie syntheteschen Terrain kréien. « E synthetesche Futtballsterrain bedeit manner Ënnerhalt fir d’Gemeng an optimal Trainingskonditiounen 12 Méint am Joer » esou de Gigo Lamesch, dee selwer iwwer 15 Joer zu Walfer Futtball gespillt huet a weess, a wat fir engem Zoustand den Terrain um Enn vun enger Saison ass. Doniewent gëtt och eng nei Sportshal bei der Helsemer Schoul gebaut. Dës Hal ass zwar an éischter Linn fir de Schoulsport an net fir d’Sportsveräiner geduecht, mä wa punktuell Engpäss an den aktuelle Sportshalen opkomme sollten, wäert dat eng realistesch Alternative gi fir verschidden Trainingen do ofzehalen.

 

Français:

La commune récompense les clubs pour leur engagement en faveur de la formation des jeunes

L’augmentation de 10% du subside pour les clubs de sports engagés en faveur de la formation des jeunes ne remplacera surement pas le bénévolat, mais atteste de la reconnaissance de la commune envers l’engagement des clubs. La commune a décidé de recouvrir le terrain de foot d’un revêtement synthétique, une décision que Gigo Lamesch, ancien joueur du club et membre de la commission des sports ne peut qu’approuver. Un nouveau hall sportif sera construit dans le cadre de l’élargissement du complexe scolaire de Helmsange. Si en première ligne ce nouveau hall n’est pas destiné aux clubs de sports, il est tout de même envisageable d’y recourir pour organiser certains entrainements.

 

English:

The commune rewards clubs for their commitment to our youth

The 10% increase in the subsidy for sports clubs committed to promote young people will surely not replace volunteering, but highlights the commune‘s recognition of the clubs‘ commitment. The municipality decided furthermore to replace the current training soccer field with an artificial turf, a decision that Gigo Lamesch, former club player and member of the sports committee can only approve. A new sports hall will also be built as part of the enlargement of the Helmsange school complex. While this new structure is not primarily intended for sports clubs, it might  possible be booked for training sessions.