Sie sind hier

Editorial Joëlle Elvinger

Walfer Journal Editorial

Léif Walfer Bierger,

Virun e bëssi méi wéi engem Joer hunn ech de Buergermeeschterposte vum Guy Arendt iwwerholl. Voller Energie sinn ech un den neie Challenge erugaangen. Ech muss soen, datt d’DP viru 6 Joer en ambitiéise Walprogramm hat. Et ware keng eidel Verspriechen, a mir hunn déi Saachen, déi mer eis virgeholl haten och konkret ugepaakt a mat onsem Koalitiounspartner ëmgesat!  An dëser Newsletter kënnt Dir noliesen, wat mir bis haut erreecht hunn a wat an deenen nächste Méint nach alles realiséiert gëtt.

D’Oppositioun schéngt e Problem domadder ze hunn, datt zu Walfer neie Wunnraum geschaaft gëtt. Als liberal Politikerin muss ech soen, datt et e Grondrecht vun engem Besëtzer ass, och dierfen eppes op sengem Terrain ze bauen. Natierlech muss hien sech un d’Regelen, déi am PAG (allgemenge Bebauungsplang) stinn, halen. Als Gemeng kucke mir ganz genee ob dës Regelen agehale ginn a passen och ëmmer drop op, datt d’Projeten an eis Landschaft passen. Als Gemeng wëlle mir, datt laanscht d’Haaptstrooss, wou de Commerce an den ëffentlechen Transport hir fest Plaz hunn, a laanscht d’Eisebunn méi héich ka gebaut ginn. Zu de Quartieren hi soll manner dicht gebaut ginn. Dëst ass eng responsabel Haltung, déi dozou féiert, datt d’Erscheinungsbild vun eiser flotter a liewenswäerter Gemeng erhale bleift.

Et ass net nei, dass et zu Lëtzebuerg akut u Logementer feelt. Dacks fanne Kanner, déi zu Walfer grouss gi sinn, herno keng Wunneng an eiser Gemeng, well der net genuch do sinn oder well se ze deier sinn. Datt elo zu Walfer nei Logementer entstinn, ass eng Chance fir jong Leit a jonk Stéit hir éischt Wunneng zu Walfer ze fannen. Esou kënne si an där Gemeng wunne bleiwen an där se grouss gi sinn an an där si sech doheem fillen! Fir mech, als Walfer Meedchen, ass dëst och eng Saach, déi mir um Häerz läit.

Joëlle Elvinger, Buergermeeschtesch

 

Français:

Chers citoyens de Walferdange,

Il y a un peu plus d’un an j’ai repris les rênes de notre commune en succédant à Guy Arendt.  Ensemble avec son partenaire de coalition, le Parti Démocratique a élaboré un programme de coalition ambitieux. Dans ce journal vous pourrez retrouver tous les projets que nous avons déjà réalisés et ceux qui le seront bientôt. En tant que femme politique libérale je ne peux interdire aux gens de construire sur leurs terrains s’ils respectent nos lois. Or, l’opposition semble avoir un problème que des logements soient créés dans notre commune. Ayant grandi à Walferdange il me tient à cœur que les jeunes de notre commune puissent également avoir la chance de trouver leur premier logement là où ils se sentent chez eux.

Joëlle Elvinger, bourgmestre

 

English:

Dear citizens of Walferdange,

A little more than a year ago I took over as mayor of our commune, succeeding Guy Arendt. Together with its coalition partner, the Democratic Party had written an ambitious coalition program. In this journal, you can read about all the projects we have already implemented and those still to come. As a liberal politician, I cannot keep people from building houses on their land as long as they respect our laws. However, the opposition seems to have a problem with housing beeing created in our commune. As someone who grew up in Walferdange, it is my belief that young people should also have the opportunity to find their first home and where they feel at home.

Joëlle Elvinger, mayor