Sie sind hier

D’Elisabeth Gallinaro am Portrait

Walfer Journal

Elisabeth, fir déi, déi dech nach net kennen, kéints du dech kuerz virstellen?

Ech sinn e Walfer Meedchen a sinn an der rue de l’Eglise opgewuess. Ech sinn zu Walfer an d’Primärschoul gaangen an dono op de Fieldgen an an de Lycée Michel Lucius, wou ech mäin Diplom als Techniker am administrative Beräich krut. Als Kand war ech Massendénger, war am Ballet an hunn och an der Walfer Museksschoul Gittar gespillt. Als Jugendlechen hunn ech mech mat menge Frënn ëmmer am Jugendhaus getraff wou ech a verschiddene Gruppe gedanzt hunn. Zënter 5 Joer sinn ech ganz aktiv bei de Walfer Theaterfrënn. Eist Stéck dëst Joer hat besonnesch vill Succès. Sonndes hate mer esouguer méi wéi 150 Spectateuren, esou vill wéi scho laang net méi. Am Januar hunn ech de Presidenteposte vun der Walfer JDL vum Gigo Lamesch iwwerholl an hoffen nach vill nei  Membere fir eis Jugendsektioun begeeschtert ze kréien. An engem Zäitalter, wou de Rietsradikalismus ufänkt salonfäeg ze ginn ass et wichteg als Jugendlechen déi liberal Wäerter vun Toleranz an Oppenheet héich ze halen.

 

« Am Januar hunn ech de Presidenteposte vun der Walfer JDL vum Gigo Lamesch iwwerholl an hoffen nach vill nei  Membere fir eis Jugendsektioun begeeschtert ze kréien. »

 

Wat gefält dir als Jugendleche besonnesch gutt an der Walfer Gemeng?

Ech wunnen zënter menger Gebuert zu Walfer an hu mech am Fong hei nach ëmmer wuel gefillt. An der Gemeng fënnt een alles, wat ee brauch, sief dat déi vill Sportsveräiner oder awer och, wat mir perséinlech och immens wichteg ass, eng grouss Offer u kulturelle Manifestatiounen. Wiem dat net duergeet, deen ass och an 10 Minutten an der Stad. Ech sinn och am SIT (Syndicat d‘initiative et de tourisme) aktiv. Dësen huet net nëmmen als Zil kulturell Manifestatiounen ze fërderen, mä och eis touristesch Attraktiounen an d’Vitrinn ze stellen.

 

« E Jugendhaus ass awer net nëmmen do fir Spaass ze hunn. D’Jugendlecher fannen do och en Uspriechpartner wann si mat engem iwwer hir Problemer schwätze mussen. »

 

Walfer ass sécherlech net bekannt als Vakanzendestinatioun, mä mir hunn trotzdem vill ze bidden, d’Leit wëssen et just net ! Ech nennen do nëmmen d’Raschpëtzer, d’Gypsminnen, de Sonnebierg, d’Walfer Schlass oder eis Réimervilla. De SIT wäert och am Summer dat traditionellt Rousefest erëm an d’Liewe ruffen. Als Jugendleche sinn ech natierlech och frou, datt mir e flott Jugendhaus hunn, wou immens vill Aktivitéiten ugebuede ginn.

 

Wat kanns du eis nach iwwert d’Jugendhaus soen?

Ech hunn e groussen Deel vu menger Jugend do verbruecht, hu vill Frëndschaften do geschloss an hunn och 5 Joer laang an engem Danzgrupp a verschiddene Musicale fir d’Porte Ouverte mat gedanzt. Dat huet mer immens vill Spaass gemaach. E Jugendhaus ass awer net nëmmen do fir Spaass ze hunn. Jugendlecher fannen do och en Uspriechpartner, wann si mat engem iwwer hir Problemer schwätze wëllen. Doniewent gëtt d’Jugendhaus zesumme mat eise Maison Relaisen de Jugendlechen d’Geleeënheet bei de Vakanzaktivitéite matzehëllefen. Sou kann een sech an de Vakanzen e puer Su verdéngen, mä et léiert een awer och de Kanner eppes bäizebréngen a Responsabilitéiten ze iwwerhuelen.